Villkor

Genom att gå till den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av alla villkor enligt nedan. Om du inte godkänner de här villkoren ska du lämna webbplatsen.

Read more
1. OM OSS

Bentley Motors Limited ("vi", "oss") är ett företag registrerat i England och Wales (företagets registreringsnummer 0992897). Vissa områden på den här webbplatsen hänför sig till våra distributörer och återförsäljare och i den utsträckning någon information tillhandahålls på deras uppdrag ansvarar vi inte för innehållet. Kontakta distributören eller återförsäljaren direkt om du vill göra affärer med dem.

2. EXAKTHET I INFORMATION PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Vi försöker hålla all information på den här webbplatsen uppdaterad. Produktspecifikationerna på den här webbplatsen visas dock endast i informationssyfte. Eftersom vi fortlöpande förbättrar våra produkter kan ändringar av våra modeller, standarder och tillvalsutrustning förekomma. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de här produktspecifikationerna utan föregående meddelande. För exakt och uppdaterad information kontaktar du närmaste, eller önskad, Bentley Motors-återförsäljare.

Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som tillhör tredje part.

3. INGEN AVTALSINFORMATION

Eftersom webbplatsens innehåll endast tillhandahålls i allmänna informationssyften är det inte avsett att utgöra ett erbjudande om försäljning av specifika artiklar.

4. INGEN ANKNYTNING TILL DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Distributörer och återförsäljare är oberoende enheter med egna verksamhetsrättigheter. De är inte våra ombud och kan inte binda oss vid uttryckliga eller underförstådda förpliktelser.

5. SIFFROR GÄLLANDE BRÄNSLEEKONOMI

Statistik gällande bränsleekonomi tillhandahålls enligt EU-direktivet 93/116/EG.

6. SÄKERHETSRÅD

Eventuella referenser på den här webbplatsen som rör våra fordons prestanda eller hastighet utgör inte någon uppmuntran till riskabel körning eller till överträdelser av trafiklagstiftningen. Webbplatsen är inte avsedd att ersätta den viktiga säkerhetsinformation som finns i fordonshandboken som medföljer våra fordon.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER – UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Alla rättigheter till innehållet på den här webbplatsen, inklusive upphovsrättigheter, designrättigheter, databasrättigheter, patent, uppfinningar, sakkunskap, källkoder och eventuella andra immateriella rättigheter tillhör eller har licensierats till oss. Du har tillstånd att visa det här materialet på en datorskärm och att ladda ned och skriva ut en papperskopia i syfte att använda det som en informationskälla om oss.

Du förbinder dig att inte:

• ändra eller ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra meddelanden om äganderätt;

• utan vårt, eller respektive upphovsrättsinnehavares föregående skriftliga tillstånd reproducera, ladda ned, vidarebefordra, sända, distribuera eller publicera någon som helst text, illustration, diagram, grafik, ikon, logotyp, bild eller sammanställningar av sådana, och inte heller underliggande källkod och programvara i något som helst kommersiellt eller publikt syfte;

• använda den här webbplatsen för att ladda upp eller distribuera material som innehåller virus eller liknande eller göra något som kan störa eller orsaka avbrott i den här webbplatsens eller dess tjänsters funktion;

• utan vårt föregående skriftliga tillstånd upprätta en länk till den här webbplatsen från någon annan webbplats, intranäts- eller extranätsplats.

Användning av Bentleys teckensnitt är strikt förbehållen Bentleys officiella kommunikation, digitalt, på film, förpackningar, etiketter och delar som är specifika för Bentley. All obehörig eller olicensierad användning betraktas som överträdelse av våra immateriella rättigheter och rättsliga åtgärder kan vidtas för att skydda dessa rättigheter.

8. WEBBPLATSENS TILLFÖRLITLIGHET

Även om vi försöker att undvika fel på den här webbplatsen kan vi inte garantera oavbruten och felfri användning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande utan att utsätta oss för förpliktelser, tillfälligt stänga av eller ta bort hela eller delar av webbplatsen.

9. AVSTÅENDE FRÅN GARANTIER

ALLA UTTRYCKLIGA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR, VILLKOR AV VILKET SLAG SOM HELST ELLER ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR I LAGSTIFTNINGEN SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM WEBBSIDAN OMFATTAR, EXKLUDERAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGSTIFTNINGEN MEDGER.

VI ANSVARAR UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA KOSTNADER, ANSPRÅK, UTGIFTER ELLER ANDRA ANSPRÅK PÅ KOMPENSATION, SÄRSKILD ELLER KONSEKVENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA (OM DET GÄLLER VINST, FÖRLUST ELLER NÅGOT ANNAT), OAVSETT OM DESSA ORSAKATS AV ÅTGÄRDER, UTELÄMNANDEN ELLER FÖRSUMLIGHET FRÅN BENTLEY MOTORS LIMITED, DESS ANSTÄLLDA ELLER OMBUD, SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL ELLER PRODUKTER SOM DEN HÄR WEBBPLATSEN OMFATTAR, UTOM VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKATS TILL FÖLJD AV BEVISAD FÖRSUMLIGHET FRÅN BENTLEY MOTORS LIMITED, DESS ANSTÄLLDA ELLER OMBUD.

VI ANSVARAR INTE FÖR ÅTKOMST TILL, ELLER MATERIAL, PÅ NÅGON WEBBPLATS SOM ÄR LÄNKAD FRÅN ELLER TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN.

10. VARIATION

Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra de här villkoren. Den nya versionen publiceras på webbplatsen och träder i kraft samt styr all användning av webbplatsen omedelbart efter publicering.

11. VILLKORENS GILTIGHET

Om något av de här villkoren blir olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte går att genomdriva enligt lagstiftningen i någon stat eller något land ska det tas bort från villkoren. Laglighet, giltighet och genomdrivande av något annat villkor enligt jurisdiktionens lagstiftning samt laglighet, giltighet och genomdrivande av det villkoret eller något annat villkor enligt jurisdiktionens lagstiftning ska inte beröras eller äventyras.

12. JURISDIKTION

De här villkoren ska styras och tolkas enbart enligt lagstiftningen i England. Domstolarna i England har exklusiv jurisdiktion vid lösning av tvister som hänför sig till de här villkoren.

13. UTTALANDE GÄLLANDE ANTIKORRUPTION

Vi engagerar oss i att förhindra mutor och korruption och stöder nationella och internationella initiativ när det gäller detta. I egenskap av företag registrerat i England och Wales styrs vi primärt av lagstiftningen i det landet, inklusive Bribery Act 2010, som gäller vårt uppträdande både inrikes och utrikes. Vi upprätthåller även all lagstiftning som är relevant när det gäller att motverka mutor och korruption i alla de jurisdiktioner där vi bedriver verksamhet.

Våra anställda och de som agerar på bemyndigande av oss är bundna av en uppförandekod och av policyer som styr deras uppträdande. Det omfattar ett krav på att efterleva och upprätthålla vår hållning mot mutor och korruption. De får inte använda våra affärsförbindelser för egen vinning och måste fullgöra sina roller med ärlighet och integritet som stöd för vår antikorruptionspolicy. De har inte rätt att, direkt eller indirekt, efterfråga, ta emot eller erhålla någon gåva eller annan belöning avsedd att förleda dem att fullgöra sina roller på ett oegentligt sätt. De får på liknande sätt inte erbjuda eller överlämna mutor eller underlättande betalningar för vår räkning.

I syfte att ytterligare betona vårt starka engagemang i antikorruption och i likhet med andra företag inom Volkswagen Group, främjar vi aktivt möjligheten för våra anställda (och våra affärspartner) att rapportera alla incidenter som observerats eller är kända inom Bentley Motors Limited gällande korruption, bedrägeri eller annan potentiell, kriminell aktivitet via VW Ombudsman-processen.

Ombudsmän är jurister som anlitas externt i syfte att stödja VW-organisationen och är därför oberoende och opartiska vid hantering av problem som du kan ta upp.

De är tillgängliga som konfidentiell kontaktpunkt för alla anställda och affärspartner som vill rapportera tänkbara bevis för sådana kriminella aktiviteter som hänför sig till Volkswagen Group eller något av dess varumärkesföretag, inklusive Bentley Motors Limited.

Kontakta Dr Buchert genom att ringa +49 / (0) 6105 / 92 13 55 eller skicka e-post till dr-buchert@dr-buchert.de

Kontakta Mr. Rohrbach genom att ringa +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 eller skicka e-post till rohrbach@ra-rohrbach.de

Om du vill ha mer information om VW Ombudsman-processen och möjligheten att rapportera ett problem online klickar du på länken nedan:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Med ensamrätt