Sekretesspolicy

Klicka på listrutan nedan för information om Bentleys sekretesspolicy.

Om du är Bentley-ägare eller om Bentley redan känner till dig kan du uppdatera dina kontaktinställningar via www.My.Bentley när som helst.

Read more
1. OM OSS

Bentley Motors Limited ("vi", "oss") är ett registrerat företag i England och Wales (företagets registreringsnummer 0992897).

Hos Bentley respekterar vi din sekretess och din önskan att känna till hur dina uppgifter hanteras och används. Vi engagerar oss i att skydda de här uppgifterna. Vi vill också kunna personanpassa vissa aspekter av din ägarupplevelse och dina besök på våra plattformar för digitalt innehåll och sociala nätverk för att göra dem mer relevanta för dig. I syfte att förbättra skyddet för din sekretess tillhandahåller vi den här sekretesspolicyn som beskriver våra informationsmetoder. Det här gäller den information som vi inhämtar från och om enskilda personer som interagerar med Bentley samt dess webbplatser, fordon, produkter och tjänster.

Nedan finns en redogörelse för den allmänna information som vi samlar in, hur vi använder den och med vem den delas. Den här policyn, tillsammans med villkoren och cookiepolicyn på vår webbplats, utgör grundvalen för hur personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller till oss bearbetas av oss.

Enligt den här sekretesspolicyn och aktuell dataskyddslagstiftning i Storbritannien är den registeransvarige Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL. Kontaktuppgifter finns i ”12. Hur du kontaktar oss” nedan.

2. TYP AV UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Information som du lämnar
Du kan förse oss med information om dig eller ditt fordon via ett antal källor: Bentleys webbplats, användning av andra produkter eller tjänster från Bentley, användning av Bentleys digitala egendom (inklusive webbplatser för sociala medier), produkter och tillhörande evenemang, provkörningar, undersökningar, plattformar för sociala medier, kampanjbidrag, bilutställningar och våra kundtjänstcenter. Vi får information om dig och ditt fordon via register över fordonsunderhåll, tillbehörs- och reservdelsförsäljning samt serviceregister och andra register som vi får direkt av din oberoende, Bentley-auktoriserade återförsäljare (här nedan ”Bentley-återförsäljare”) eller våra tredjepartsserviceleverantörer. Om du registrerar dig för och får tjänster via ett Bentley-konto får vi även information om den Bentley-återförsäljare som du föredrar, eventuella intressen som du delar med dig av samt dina kontoinställningar.

Information som vi samlar in om dig
De typer av information som Bentley samlar in om dig omfattar: 

• Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post).

• Information som du lämnar direkt till oss, t.ex. personliga intressen och fotografier.

• Fordonsinformation (t.ex. VIN (fordonets identifieringsnummer), märke, modell, år, återförsäljare, datum för inköp eller leasing, inköps-/leasingpris, utrustning och servicehistorik).

• Fordonsuppgifter (t.ex. uppgifter om allmän status – varningslampor, schema över kommande servicetillfällen, bränslenivå, batterinivå, däcktryck, servicehistorik och fel- eller problemkoder; prestandauppgifter samt andra uppgifter om identifiering, skick, utrustning eller kollisioner).

• Fotografier och annat användargenererat innehåll, t.ex. material som du kanske lämnar in i tävlingar eller personliga intressen som du kanske lägger till på plattformar för sociala nätverk.

• Uppgifter som samlas in av teknikfunktioner när du besöker vår webbplats.

Om du använder en digital enhet för att aktivera eller få åtkomst till Bentleys tjänster kan vi samla in information om din specifika enhet. I samband med samtliga dina besök på våra webbplatser kan vi automatiskt samla in följande information:        

• Platsinformation. När du använder våra tjänster kan vi samla in och bearbeta uppgifter om din aktuella plats. Vi använder olika slags teknik för att fastställa plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensorer.

• Teknisk information. • Det här omfattar den IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din dator till Internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszon, typer och versioner av tilläggsprogram för webbläsare, operativsystem och -plattform.

• Information om dina interaktioner. • Det här omfattar fullständig URL-klicksekvens (Uniform Resource Locators) till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid); produkter som du har visat eller sökt efter; sidornas svarstider, nedladdningsfel, tidslängd för besök på vissa sidor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning, klick, blankettifyllning och musöverdragning), samt metoder som används för att bläddra bort från sidan och telefonnummer som använts för att ringa vårt kundtjänstnummer. Det här omfattar även interaktion med eventuella e-postmeddelanden som vi kan skicka, med vars hjälp vi övervakar engagemanget i syfte att ge dig innehåll som vi tror kan vara relevant för dig. 

Profilering 
Vi kan använda de personuppgifter som vi har om dig i kombination med offentligt tillgängliga uppgifter om dina synpunkter/tankar om vissa ämnen samt dina demografiska uppgifter, i syfte att förstå våra kunder och förbättra de produkter och tjänster som vi levererar. Dina personuppgifter grupperas ihop med andras endast för att ge statistisk information och används inte för att skicka information till dig på individuell basis. Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande där dina personuppgifter används.

Information som vi får från andra källor. Vi kan ta emot information om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi driver eller de andra tjänsterna som vi tillhandahåller. Vi har även ett nära samarbete med tredje part (t.ex. affärspartner, underleverantörer inom tekniska, betalnings- och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, plattformar för sociala medier och leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig från dem.

3. VÅRT ENGAGEMANG I SEKRETESS FÖR BARN

Bentley samlar inte medvetet in information från besökare under 13 år och erbjuder inte tjänster för informationssamhället (ISS, onlinetjänster) direkt till barn. Om vi får veta att vi har samlat in information från ett barn som är yngre än 13 år utan verifiering av samtycke från föräldrarna tar vi bort informationen. Om du har frågor eller behöver mer information läser du avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATION

Ibland bearbetar vi informationen på grundval av att vi har ett legitimt intresse eller vid hantering av ett avtal mellan dig och oss. Om dina personuppgifter krävs för avtalsändamål kan vi inte utföra våra skyldigheter gentemot dig enligt avtalet utan de här personuppgifterna. Vi behåller uppgifter endast så länge som krävs för att tillhandahålla våra tjänster och skydda vår verksamhet. I allmänhet lagrar och bearbetar vi dina personuppgifter i högst 6 år, eller så länge som du är fordonsägare om det gäller en längre period än 6 år. Vi får använda den insamlade informationen på ett antal sätt:

• för att tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt eller begärt

• som stöd för ditt fordon, produkter och tjänster    

• för att kommunicera med dig om ditt fordon, produkter eller tjänster

• för att diagnostisera, reparera samt spåra service- och kvalitetsproblem

• för att installera och konfigurera ändringar och uppdateringar av dina tjänster

• för att autentisera användare av våra produkter och tjänster

• för att utvärdera våra fordons, produkters och tjänsters prestanda och säkerhet

• för att förbättra kvaliteten på våra fordon, produkter och tjänster

• för att hantera Bentleys webbplats och digitala egendom samt anpassa innehållet

• för att verifiera ditt berättigande gällande vissa program eller fördelar

• för att uppfylla lagstiftade krav

• för att skydda säkerhet, egendom eller rättigheter som tillhör Bentley, fordonsägare, registrerade användare, förare, passagerare och andra

• för att förhindra och upptäcka bedrägeri eller felaktig användning av fordon, produkter eller tjänster

• för att sköta intern registerhållning

• för marknadsföringsändamål i syfte att informera dig om relevanta produkter och tjänster

• för att upptäcka trender och segment inom vår målgrupp och strategiskt analysera gruppens preferenser i syfte att skapa innovation gällande nya produkter och tjänster 

• för att få kunskap om allmänhetens och kundernas uppfattning om vårt varumärke, produkter och tjänster i syfte att optimera dem för specifika målgruppssegment.

Vi använder eller delar även din information på ett anonymiserat eller sammanlagt sätt för ändamål som omfattar forskning, analys, modellering, produkt- eller tjänsteförbättring samt sammanlagda informationstjänster, t.ex. trafikrapportering.

Vi använder informationen som lämnas i samband med en servicebegäran till Bentley för att utvärdera dina servicebehov och påminna dig om att planera in ett servicetillfälle enligt dina kontaktuppgifter. En Bentley-servicerepresentant kan kontakta dig via telefon, e-post, textmeddelande, sociala medier, direktmeddelanden eller brev för att planera in ett servicetillfälle. Din Bentley-återförsäljare har också åtkomst till de här uppgifterna i syfte att förbereda för ett servicetillfälle, kontaktinitiering och utförande av de enskilda tjänsterna.

Hur du avslutar mottagande av marknadsföringsinformation
Du kan välja om du vill ta emot marknadsföringsinformation och -tjänster och du ombeds lämna ditt samtycke till att ta emot sådan information. Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsinformation eller om du vill uppdatera dina uppgifter kontaktar du oss här eller genom att använda uppgifterna nedan.

• ilgili ürünler ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için pazarlama amaçlı kullanmak;
5. UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi lämnar inte ut den här informationen till någon utanför Bentley Motors Limited, VW Group, våra dotterbolag eller associerade företag, samt våra återförsäljare, ombud och licensinnehavare, tjänsteleverantörer och andra företag med vilka Bentley Motors Limited har etablerat tjänster till nytta för dig, under förutsättning att det här inte krävs i lagstiftningen.  Vi kan lämna ut den här informationen av följande skäl:

• Till vårt nätverk av auktoriserade återförsäljare och reparatörer – i syfte att informera dig om ditt fordons servicekrav, information om produktåterkallelse och säkerhet, garantiinformation, lansering av nya produkter och evenemang.

• Till vår godkända vägassistanspartner.

• Till våra godkända ombud – om du har prenumererat på Bentleys marknadsföringsmaterial, i syfte att meddela dig om nya produkter, evenemang och nyheter från Bentley som kan vara av intresse för dig.

• Till vårt utskicksföretag – för att du ska få vår Bentley-tidskrift

• En leverantör av marknadsundersökningar – för ändamål som undersökningar, analyser, modellering, produkt- eller tjänsteförbättringar.

Vi kan även dela din information med vissa tredjepartsföretag, t.ex. analysleverantörer och leverantörer av sökmotorer som hjälper oss vid förbättring och optimering av vår webbplats, annonsörer samt reklamnätverk och marknadsföringsbyråer i syfte att de väljer ut och tillhandahåller reklam eller information till dig gällande Bentley som kan vara av intresse för dig.  Våra leverantörer inom kategorierna ovan kan ändras då och då. Till följd av detta, och i syfte att uppfylla sekretessvillkoren i våra kommersiella avtal, publicerar vi inte en lista över namnen på de enskilda leverantörerna.    

OBSERVERA!
Om du får tjänster från våra partner enligt ovan kan du få förfrågningar från de här företagen gällande marknadsföring av deras produkter eller tjänster direkt till dig. Vi ansvarar inte om du samtycker till de här förfrågningarna – dina rättigheter som registrerad person måste upprätthållas direkt med de här företagen. Kontakta oss för mer information om något är oklart.

6. VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (omfattas även av relevant lagstiftning gällande datalokalisering). De kan även bearbetas av personal som arbetar utanför EES, som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer, t.ex. din lokala återförsäljare. Sådan personal kan bland annat vara involverad i att expediera din beställning, bearbeta din betalningsinformation och tillhandahålla supporttjänster. Vi vidtar alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Vi lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt tills du meddelar oss något annat, eller enligt gällande dataskyddslagstiftning i Storbritannien om inget annat anges.

7. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi använder ett antal lämpliga tekniska och organisatoriska hjälpmedel som skydd mot åtkomst till och användning av din personliga information och i syfte att behålla dess integritet och tillgänglighet. De omfattar strukturerade kontroller för systemåtkomst, nätverksskydd, intrångsskydd, kontroller gällande fysisk åtkomst samt personalutbildning. Vi överväger även anonymisering eller pseudonymisering av personuppgifter där så är praktiskt möjligt.  

8. DATASKYDDSLAGSTIFTNING

All information som vi samlar in om dig används och skyddas av oss i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Storbritannien och den här sekretesspolicyn.

9. TREDJEPARTSLÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller länkar för att ladda ned programvara från andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet i sekretesspolicyer eller säkerheten på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretess- och säkerhetspolicyer för varje webbplats eller social medietjänst som du besöker och/eller registrerar dig för.

10. ÅTKOMST TILL PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter avseende det sätt på vilket vi bearbetar personuppgifter som hänför sig till dig. Vi siktar mot att uppfylla våra åtaganden utan orimlig fördröjning och senast inom 30 dagar.

För följande begäranden kan du kontakta oss via e-post eller post på:

SubjectAccessRequests@contact.bentleymotors.com

SAR @ Bentley Motors Limited, Parklands, 825a Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester, M20 2SN, Storbritannien

Åtkomst till dina personuppgifter   
Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi, eller våra partner, har om dig. Det här kallas formellt för ”Åtkomstbegäran från den registrerade personen”. Vi debiterar dig inte för hantering av begäran, men vi förbehåller oss rätten att neka tydligt ogrundade eller upprepade begäranden. Om vi nekar begäran bekräftar vi din rätt att lämna in klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO) och till prövning i domstol snarast möjligt – men senast inom en månad.

När begäran skickas är det till hjälp om du anger den specifika information eller de bearbetningsaktiviteter som du vill se. Du behöver även styrka din identitet. Vi besvarar din begäran snarast möjligt, men senast inom en månad efter mottagandet (under förutsättning att begäran inte är komplex – då kan det ta ytterligare två månader).               

Radera, begränsa eller invända mot vår bearbetning av dina personuppgifter
Under vissa förhållanden har du rätt att begränsa eller ”blockera” bearbetning av dina personuppgifter eller att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Från 25 maj 2018 har du även rätt att få dina personuppgifter raderade (kallas även ”rätten att bli bortglömd”). Vi kan dock neka din begäran om det finns ett legitimt skäl för oss att behålla uppgifterna. Om du har ingått ett avtal med oss kan du inte utöva din rätt att bli bortglömd, eftersom vi har ett legitimt intresse av att fortsätta bearbeta dina personuppgifter. Det omfattar personuppgifterna som vi har om dig och även de uppgifter som vi lämnar ut till våra partner (se ”UTLÄMNANDE AV INFORMATION”).               

De här omständigheterna omfattar:

• Om du gav ditt tillstånd till att vi bearbetar personuppgifterna och vill dra tillbaka tillståndet

OBS! Lägg märke till att vi bara skaffar ditt samtycke till våra marknadsföringsaktiviteter och du kan enkelt ändra dina uppgifter när som helst. 

• Om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för – till exempel när avtalet mellan oss har upphört att gälla

• Om du bestrider exaktheten hos de personuppgifter som vi har gällande dig och ber oss att begränsa ytterligare bearbetning tills exaktheten hos persondata har verifierats

• Om du invänder mot att vi bearbetar dina persondata och det inte finns ett överskuggande legitimt intresse för oss att fortsätta bearbeta dina personuppgifter

• Om dina personuppgifter bearbetas i strid mot lagstiftningen och du ber oss att begränsa eller radera dina uppgifteristediğiniz durumlar;

• Om du har behov av att vi begränsar personuppgifterna i syfte att upprätta, utöva eller försvara ett rättsanspråk

• Om dina personuppgifter behöver tas bort i syfte att uppfylla en juridisk skyldighet

• Om de personuppgifter som bearbetas hänför sig till ett barn.

Korrigera dina personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga. Det omfattar de uppgifter som vi och våra partner har om dig. I många fall kan du bara ringa eller skicka e-post till vårt kundteam på +44 (0)1270 444 450 eller ContactBentley@contact.BentleyMotors.com, men du kan också rikta din begäran till vår dataskyddsansvariga person:

DPO@bentley.co.uk

Data Protection Officer, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, Storbritannien

Vi besvarar din begäran snarast möjligt, men senast inom en månad efter mottagandet (under förutsättning att begäran inte är komplex – då kan det ta ytterligare två månader).    

Exportera dina personuppgifter
Från 25 maj 2018 har du rätt att ta emot dina personuppgifter i ett format som enkelt kan överföras till och användas av en alternativ tjänsteleverantör. Detta kallas formellt för ”dataportabilitet”. Vi debiterar dig inte för en sådan begäran.

Vi förser dig med relevanta personuppgifter i ett format som är enkelt åtkomligt av de flesta IT-system (vanligen CSV-format). Vi kan även skicka uppgifterna direkt till en alternativ tjänsteleverantör där så är tekniskt möjligt.  Vi besvarar din begäran snarast möjligt, men senast inom en månad efter mottagandet (under förutsättning att begäran inte är komplex – då kan det ta ytterligare två månader).   

Klagomål till Information Commissioner’s Office 
Information Commissioner’s Office reglerar bearbetningen av personuppgifter. Vi är registrerade hos ICO som registeransvarig och vårt registreringsnummer är Z7183951.

Rikta alla frågor eller klagomål direkt till oss som första instans (kontaktinformation finns ovan). Om du inte samtycker till det sätt på vilket vi har bearbetat dina uppgifter eller reagerat på dina angelägenheter kan du lämna in ett klagomål till ICO eller tillsynsmyndigheten på den plats där du är bosatt. Eftersom ICO är tillsynsmyndighet i Storbritannien är den dock den ledande tillsynsmyndigheten i händelse av klagomål:

ICO:s webbplats: https://ico.org.uk/
ICO:s kontaktinformation: https://ico.org.uk/global/contact-us/

11. ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

Uppgifter om eventuella framtida ändringar av vår sekretesspolicy anges på den här sidan och meddelas dig via den kontaktmetod som du föredrar om så är tillämpligt. Kom tillbaka regelbundet för att se uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy. 

12. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du vill ha mer information eller har kommentarer eller frågor gällande den här webbplatsen eller någon aspekt av våra tjänster kontaktar du vårt team för varumärkeskommunikation:

+44 (0)1270 653 653

Brand Communications Team, Bentley Motors Limited, Pyms Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL Storbritannien

Gäller från 25/05/2018.