Warunki i Postanowienia

Przeglądając niniejszą witrynę, użytkownik akceptuje przedstawione niżej warunki i postanowienia. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków i postanowień, prosimy o opuszczenie tej witryny internetowej.

Read more
1. INFORMACJE O NASZEJ FIRMIE

Bentley Motors Limited (do której odnoszą się wykorzystywane w dalszej części niniejszego dokumentu zaimki osobowe typu „my” czy „nasze”) to firma zarejestrowana na terenie Anglii i Walii (wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 0992897). Obszary niniejszej witryny dotyczą naszych dystrybutorów i dealerów. Nie odpowiadamy za zawartość zamieszczaną w ich imieniu w tych obszarach. W razie potrzeby należy kontaktować się bezpośrednio z danym dystrybutorem lub dealerem.

2. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH W OBRĘBIE TEJ WITRYNY ORAZ W WITRYNACH STRON TRZECICH

Staramy się utrzymywać aktualność wszystkich informacji zawartych w tej witrynie internetowej. Parametry produktów zawarte w tej witrynie internetowej są jednak przedstawiane wyłącznie w celach informacyjnych. Ponieważ stale ulepszamy nasze produkty, do naszych modeli lub wyposażenia standardowego albo dodatkowego mogą zostać wprowadzone zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych parametrów produktów w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Aby uzyskać dokładne i aktualne informacje, prosimy o kontakt z najbliższym lub preferowanym dealerem firmy Bentley Motors.

Nie odpowiadamy za zawartość witryn internetowych żadnych stron trzecich.

3. BRAK INFORMACJI UMOWNYCH

Ponieważ zawartość niniejszej witryny internetowej jest prezentowana wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych, nie ma ona stanowić oferty sprzedaży żadnych konkretnych towarów.

4. BRAK POWIĄZANIA DYSTRYBUTORÓW I DEALERÓW

Dystrybutorzy i dealerzy to niezależne podmioty, które prowadzą działalność we własnym imieniu i nie są naszymi przedstawicielami ani nie mogą w żaden sposób zobowiązywać nas swoimi wyrażonymi lub dorozumianymi zobowiązaniami.

5. WARTOŚCI DOTYCZĄCE ZUŻYCIA PALIWA

Statystyki dotyczące zużycia paliwa są przedstawiane zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 93/116/WE.

6. PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie odwołania do mocy lub prędkości naszych pojazdów zawarte w obrębie niniejszej witryny internetowej nie stanowią zachęty do niebezpiecznej jazdy ani łamania przepisów drogowych. Niniejsza witryna nie stanowi zastępstwa dla ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które opisano w instrukcjach obsługi dołączanych do naszych pojazdów.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ — PRAWO AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie prawa do zawartości niniejszej witryny internetowej, w tym prawa autorskie, prawa do projektów, prawa do bazy danych, patenty, wynalazki, know-how, kody źródłowe oraz wszelkie inne prawa do własności intelektualnej stanowią naszą własność lub zostały nam udostępnione na mocy licencji. Użytkownikowi może wyświetlać te materiały na ekranie monitora oraz pobierać i drukować wersje papierowe w celu wykorzystania ich jako zasobu informacyjnego.

Użytkownik zobowiązuje się, aby:

• nie zmieniać ani nie usuwać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych informacji o ochronie prawnej;

• nie powielać, pobierać, przekazywać, ekspediować, rozpowszechniać czy upubliczniać żadnych tekstów, ilustracji, tabel, grafik, ikon, logotypów, zdjęć czy rozmieszczenia takich elementów ani żadnego powiązanego kodu źródłowego czy oprogramowania w celach komercyjnych lub do użytku publicznego bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody lub zgody właściciela odpowiednich praw autorskich;

• nie wykorzystywać niniejszej witryny do wysyłania ani rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub podobne oprogramowanie lub w celu wykonywania jakichkolwiek operacji, które mogą zakłócać lub uniemożliwiać działanie niniejszej witryny internetowej lub powiązanych z nią usług;

• nie tworzyć połączeń z niniejszą witryną internetową z poziomu jakiejkolwiek innej witryny internetowej, witryny intranetowej lub extranetowej bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Wykorzystywanie czcionki firmy Bentley jest zastrzeżone wyłącznie do oficjalnych wiadomości firmy Bentley, komunikacji cyfrowej, materiałów wideo, opakowań, etykiet i części specyficznych dla firmy Bentley. Wszelkie nieautoryzowane lub nielicencjonowane zastosowania będą stanowić naruszenie naszych praw do własności intelektualnej i mogą zostać podjęte stosowne działania mające na celu ochronę tych praw.

8. RZETELNOŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

Mimo że staramy się unikać jakichkolwiek błędów w obrębie niniejszej witryny internetowej, nie możemy w żadnym stopniu zagwarantować nieprzerwanego i pozbawionego błędów działania witryny. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub wycofania całości bądź jakiejkolwiek części niniejszej witryny w dowolnej chwili i bez powiadomienia ani bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

9. ODRZUCENIE GWARANCJI

WSZELKIE BEZPOŚREDNIO WYRAŻONE GWARANCJE, RĘKOJMIE, JAKIEGOKOLWIEK TYPU WARUNKI LUB INNE POSTANOWIENIA DOROZUMIANE USTAWOWO LUB PRAWNIE W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY ALBO INFORMACJI, MATERIAŁÓW CZY PRODUKTÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE W PEŁNYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE.

W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAMY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE ANI WYNIKOWE STRATY LUB SZKODY (DOTYCZĄCE ZYSKÓW, STRAT I INNYCH SYTUACJI), ROSZCZENIA, WYDATKI LUB INNE ROSZCZENIA O WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ICH POWODEM SĄ DZIAŁANIA, ZANIECHANIA CZY NIEDBAŁOŚĆ FIRMY BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJ PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI, KTÓRE POWSTAJĄ BEZ ZWIĄZKU Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY ALBO ZAMIESZCZONYCH W NIEJ INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, KTÓRE DOTYCZĄ ŚMIERCI LUB USZCZERBKU NA ZDROWIU SPOWODOWANEGO PRZEZ UDOWODNIONE ZANIEDBANIE FIRMY BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJ PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI.

NIE ODPOWIADAMY ZA DOSTĘP DO ANI ZA MATERIAŁY DOSTĘPNE W JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB DO KTÓREJ PROWADZĄ ŁĄCZA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ WITRYNIE.

10. ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i postanowień w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nowa wersja zostanie opublikowana w obrębie tej witryny internetowej i zacznie obowiązywać oraz nadzorować całe korzystanie z tej witryny internetowej natychmiast po opublikowaniu.

11. PRZETRWANIE POSTANOWIEŃ

Jeśli jakakolwiek część tych Warunków i postanowień zostanie uznana za nieprawomocną, nieważną lub w inny sposób niemożliwą do wykonania w związku z przepisami prawa jakiegokolwiek stanu czy kraju, zostanie ona usunięta z niniejszych warunków i postanowień. Nie będzie to mieć żadnego wpływu na prawomocność, ważność i możliwość wyegzekwowania wszelkich innych postanowień na mocy przepisów prawa danej jurysdykcji.

12. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Prawem właściwym dla niniejszych warunków i postanowień jest prawo angielskie. Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków i postanowień będą rozpatrywane przez kompetentny sąd w Anglii.

13. OŚWIADCZENIE ANTYKORUPCYJNE

Jesteśmy oddani idei zapobiegania przekupstwu i korupcji oraz wspierania krajowych i międzynarodowych wysiłków mających na celu ich uniemożliwianie. Jako firma zarejestrowana na terenie Anglii i Walii podlegamy przede wszystkim prawom tym krajom, w tym ustawie antykorupcyjnej z 2010 r., która dotyczy naszego postępowania zarówno w kraju, jak i poza nim. Przestrzegamy również wszystkich przepisów dotyczących zapobiegania przekupstwu i korupcji we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzimy naszą działalność.

Nasi pracownicy oraz podmioty działające z naszego upoważnienia są objęte Kodeksem postępowania i politykami, które kierują ich zachowaniem. Obejmuje to również wymóg postępowania zgodnie z naszym stanowiskiem dotyczącym przekupstwa i korupcji. Nie mogą oni wykorzystywać naszych powiązań biznesowych dla własnych korzyści i muszą pełnić swoje role z zachowaniem uczciwości i rzetelności we wspieraniu naszej polityki antykorupcyjnej. Nie są upoważnieni do poszukiwania, pozyskiwania lub odbierania, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych podarunków ani innych nagród, które miałyby nakłonić ich do nieprawidłowego pełnienia swoich roli. Równocześnie nie wolno im oferować łapówek ani żadnych gratyfikacji w naszym imieniu.

Aby jeszcze bardziej podkreślić nasze silne zaangażowanie w działania antykorupcyjne, we współpracy z innymi firmami należącymi do Grupy Volkswagen aktywnie promujemy proces VW Ombudsman, za pomocą którego nasi pracownicy (i partnerzy biznesowi) mogą zgłaszać wszelkie zaobserwowane lub znane w obrębie firmy Bentley Motors Limited incydenty korupcji, oszustw i innych potencjalnych przestępstw.

Rzecznicy praw (ang. ombudsmen) to zewnętrzni prawnicy przydzieleni do wspierania organizacji VW i w związku z tym działający niezależnie i bezstronnie w postępowaniach związanych ze zgłaszanymi problemami.

W związku z tym rzecznicy praw mogą stanowić poufny punkt kontaktowy dla wszystkich pracowników i partnerów biznesowych chcących zgłosić ewentualne dowody na taką działalność przestępczą powiązaną z grupą Volkswagen Group lub dowolną z jej firm, w tym Bentley Motors Limited.

Aby skontaktować się z dr. Buchert, należy dzwonić pod numer +49 / (0) 6105 / 92 13 55 lub wysłać wiadomość e-mail pod adres dr-buchert@dr-buchert.de

Aby skontaktować się z panem Rohrbach, należy dzwonić pod numer +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 lub wysłać wiadomość e-mail pod adres rohrbach@ra-rohrbach.de

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące procesu VW Ombudsman oraz dalszych możliwości zgłaszania problemu online, należy kliknąć poniższe łącze:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone