Algemene Voorwaarden

Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen zoals hieronder vermeld. Gelieve deze website te verlaten als u deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet wilt aanvaarden.

Read more
1. OVER ONS

Bentley Motors Limited ("we/wij", "ons/onze") is een bedrijf met zetel in Engeland en Wales (ondernemingsnummer 0992897). Bepaalde delen van deze website hebben betrekking op onze Concessiehouders en Dealers, in zoverre er informatie in hun naam wordt verstrekt, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Neem rechtstreeks contact op met de Concessiehouder of Dealer als u iets wenst te bespreken.

2. NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE EN WEBSITES VAN DERDEN

We proberen om alle informatie op deze website up-to-date te houden. De productkenmerken op deze website worden echter uitsluitend ter informatie vermeld. Aangezien we onze producten voortdurend verbeteren, kunnen onze modellen of standaard/optionele uitrusting onderhevig zijn aan wijzigingen. We behouden het recht voor om deze productkenmerken op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Voor nauwkeurige en up-to-date gegevens, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde of geprefereerde Bentley Motors-dealer.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op de website(s) van derden.

3. GEEN CONTRACTGEGEVENS

Aangezien de inhoud van deze website uitsluitend is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, kan die niet als een aanbod voor de verkoop van specifieke goederen worden beschouwd.

4. NIET-VERBONDEN AAN CONCESSIEHOUDERS EN DEALERS

Concessiehouders en dealers zijn onafhankelijke partijen die uit eigen naam handelen en zijn niet onze agenten. Daaruit volgt dat we niet gebonden zijn door uitdrukkelijke of veronderstelde handelspraktijken.

5. CIJFERS BRANDSTOFVERBRUIK

De statistische gegevens over het brandstofverbruik voldoen aan de Richtlijn 93/116/EG van de Europese Unie.

6. VEILIGHEIDSADVIES

Elke verwijzing op deze website naar de prestaties of snelheid van onze voertuigen mag niet als een aanmoediging worden gezien tot gevaarlijk rijgedrag of om het verkeersreglement te overtreden. Deze website is niet bedoeld ter vervanging van de belangrijke veiligheidsinformatie die in het meegeleverde handboek van het voertuig staat vermeld.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN - AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle rechten wat betreft de inhoud van deze website waaronder auteursrechten, ontwerprechten, databaserechten, patenten, uitvindingen, knowhow, broncodes en alle andere intellectuele eigendomsrechten zijn onze eigendom of aan ons gelicentieerd. U mag deze materialen op een computerscherm bekijken en downloaden en ze afdrukken om als informatiemateriaal over ons te gebruiken.

U verbindt zich ertoe om niet/geen:

• auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsmeldingen te wijzigen of te verwijderen;

• tekst, tekening, kaart, grafiek, icoon, logo, afbeelding en de compositie daarvan te kopiëren, downloaden, overnemen, verzenden, verdelen of publiceren, alsook alle onderliggende broncode(s) en software voor enige commerciële of openbare doeleinden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring of die van de respectievelijke houder van het auteursrecht;

• gebruik te maken van deze website om materiaal te uploaden of te verspreiden dat virussen of dergelijke meer bevat, of iets te doen dat de werking van deze website of zijn diensten kan verstoren of ontregelen;

• een backlink naar deze website te maken vanop een andere website, intranet- of extranet-site zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring.

Het gebruik van het Bentley-lettertype is streng gelimiteerd tot toepassing in de officiële communicatie, digitaal, film, verpakking, labels en specifieke onderdelen van Bentley. Elk ongeautoriseerd of niet-toegelaten gebruik zal als een schending van onze intellectuele eigendomssrechten worden beschouwd. Er kunnen stappen worden genomen om die rechten te beschermen.

8. BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSITE

We doen er alles aan om fouten op deze website te vermijden maar we kunnen het ononderbroken en storingsvrij gebruik ervan niet garanderen. We behouden ons het recht voor om de volledige of een deel van de website op elk moment en zonder kennisgeving stop te zetten of terug te trekken zonder dat we daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.

9. DISCLAIMER VAN WAARBORGEN

ALLE UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN, VOORSTELLINGEN, VOORWAARDEN VAN ELKE AARD OF ANDERE GEÏMPLICEERDE STATUTAIRE VOORWAARDEN OF OP BASIS VAN HET GEWOONTERECHT MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE STAAN, ZIJN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VOLGENS DE MEEST VOLLEDIGE OMVANG VAN DE WET.

WE ZULLEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES (HETZIJ ALS WINST OF VERLIES OF ANDERSZINS), KOSTEN, CLAIMS, UITGAVEN OF ANDERE CLAIMS VOOR ENIGE COMPENSATIE, HETZIJ VEROORZAAKT DOOR DE HANDELINGEN, WEGLATINGEN OF NALATIGHEID VAN BENTLEY MOTORS LIMITED, ZIJN WERKNEMERS OF AGENTEN, DIE VOORTKOMEN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE MET UITZONDERING VAN DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR AANGETOONDE NALATIGHEID DOOR BENTLEY MOTORS LIMITED, ZIJN WERKNEMERS OF ZIJN AGENTEN.

WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE TOEGANG TOT OF HET MATERIAAL OP EEN WEBSITE MET EEN BACKLINK NAAR OF VANOP DEZE WEBSITE.

10. AFWIJKINGEN

We behouden het recht om deze Algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe versie zal op de website worden gepubliceerd en zal onmiddellijk na publicatie ingaan en gelden voor alle gebruik van de website.

11. VOORTBESTAAN VAN VOORWAARDEN

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden illegaal, ongeldig of anders niet afdwingbaar wordt of is, volgens de wetten van een staat of land, zal die uit de Algemene voorwaarden worden geschrapt. De rechtsgeldigheid, validiteit en afdwingbaarheid van elke andere bepaling onder de wetgeving van dat rechtsgebied en de rechtsgeldigheid, validiteit en afdwingbaarheid van die of elke andere bepaling onder de wetgeving van dat rechtsgebied zal daar geen invloed op hebben of worden geschonden.

12. RECHTSGEBIED

Deze Algemene voorwaarden zullen uitsluitend onder de Engelse wetgeving worden geregeld en geïnterpreteerd. Alleen de rechtbanken in Engeland zijn rechtsgeldig voor geschillenbeslechting in verband met deze Algemene voorwaarden.

13. VERKLARING CORRUPTIEBESTRIJDING

Wij zetten ons in voor de preventie van omkoping en corruptie en ondersteunen nationale en internationale initiatieven om ze te voorkomen. Als in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf, vallen we voornamelijk onder de wetten van dat land, inclusief de Bribery Act 2010 die zowel op ons gedrag in eigen land en in het buitenland van toepassing is. We zullen ook alle relevante wetten respecteren die omkoping en corruptie tegengaan in alle rechtsgebieden waar we actief zijn.

Onze werknemers en zij die in onze naam optreden, moeten een Gedragscode en beleidslijnen volgen wat betreft hun gedrag. Dit houdt tevens in dat ze onze houding tegen omkoping en corruptie respecteren en naleven. Ze mogen onze zakelijke contacten niet voor hun eigen gewin gebruiken en ze moeten hun functies eerlijk en integer uitvoeren zodat ze ons corruptiebestrijdingsbeleid ondersteunen. Ze mogen geen geschenk of andere beloning nastreven, in ontvangst nemen of verkrijgen, hetzij direct of via anderen, dat is bedoeld om hen aan te zetten hun functies niet naar behoren te vervullen. Ze mogen evenzeer geen pogingen tot omkoping of faciliterende betalingen in onze naam aanbieden of maken.

Om ons engagement voor corruptiebestrijding verder te benadrukken, en net zoals andere bedrijven binnen de Volkswagen Group, zorgen we er actief voor dat onze werknemers (en onze zakenpartners) de kans krijgen om vastgestelde of gekende voorvallen van corruptie, fraude of andere mogelijke criminele activiteit(en) binnen Bentley Motors Limited te melden via de VW Ombudsman-procedure.

De Ombudsmannen zijn externe juristen die zijn aangesteld om de VW-organisatie te ondersteunen en zijn bijgevolg onafhankelijk en onpartijdig in het afhandelen van door u gemelde aangelegenheden.

Als vertrouwelijke contactpersoon staan ze ter beschikking van alle werknemers en zakenpartners die mogelijke bewijzen van dergelijke criminele activiteiten willen melden aan de Volkswagen Group of een van zijn Merken, waaronder Bentley Motors Limited.

Bel het nummer +49 / (0) 6105 / 92 13 55 om contact op te nemen met Dr. Buchert of stuur een e-mail naar dr-buchert@dr-buchert.de

Bel het nummer +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 om contact op te nemen met de heer Rohrbach of stuur een e-mail naar rohrbach@ra-rohrbach.de

Voor meer informatie over het verloop van de VW Ombudsman-procedure en de verdere optie om online een probleem te melden, kunt u op onderstaande link klikken:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Alle rechten voorbehouden