Algemene Voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met alle Algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht deze website te verlaten.

Read more
1. OVER ONS

Bentley Motors Limited ('wij', 'ons') is een onderneming die is geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsregistratienummer 0992897). Delen van deze website hebben betrekking op onze distributeurs en dealers, en voor zover informatie wordt verstrekt uit hun naam zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud. Neem rechtstreeks contact op met een distributeur of dealer waarmee u zaken wilt bespreken.

2. CORRECTHEID VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN WEBSITES VAN DERDEN

Wij proberen alle informatie op deze website up-to-date te houden. De productspecificaties op deze website dienen echter alleen ter informatie. Omdat wij voortdurend streven naar verbetering van onze producten, kunnen er wijzigingen optreden in onze modellen of standaard- of optionele voorzieningen. Wij behouden ons het recht voor deze productspecificaties op enig moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Neem voor correcte up-to-date informatie contact op met uw dichtstbijzijnde of favoriete Bentley Motors-dealer.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden.

3. GEEN AFSLUITING VAN EEN CONTRACT

Aangezien de inhoud van deze website uitsluitend dient voor algemene informatie, is deze niet bedoeld als verkoopaanbieding voor specifieke producten.

4. GEEN BINDING MET DISTRIBUTEURS EN DEALERS

Distributeurs en dealers zijn onafhankelijke opdrachtgevers die zelfstandig handelen en geen vertegenwoordigers van ons zijn; zij kunnen ons niet verplichten door enige expliciete of impliciete activiteit.

5. CIJFERS OVER BRANDSTOFVERBRUIK

Statistieken over brandstofverbruik worden verstrekt in overeenstemming met EU-richtlijn 93/116/EG.

6. VEILIGHEIDSADVIES

Vermelding van de prestaties of snelheid van onze auto's op deze website mag niet worden opgevat als een aanmoediging om gevaarlijk te rijden of verkeerswetten te overtreden. Deze website is niet bedoeld om de belangrijke veiligheidsinformatie die is opgenomen in het handboek dat bij onze auto's wordt geleverd, te vervangen.

7. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN - AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Alle rechten op de inhoud van deze website, inclusief auteursrechten, ontwerprechten, databaserechten, patenten, uitvindingen, kennis, broncodes en alle andere intellectuele-eigendomsrechten zijn ons eigendom of zijn ons in licentie gegeven. U hebt toestemming om deze materialen weer te geven op een computerscherm, te downloaden en af te drukken voor gebruik als bron van informatie over ons.

Het volgende is niet toegestaan:

• Mededelingen over auteursrecht, handelsmerk of andere eigendom wijzigen of verwijderen.

• Tekst, afbeeldingen, tabellen, grafieken, pictogrammen, logo's, beelden en de lay-out daarvan, en eventuele achterliggende broncode en software verveelvoudigen, downloaden, doorgeven, verzenden, verspreiden of publiceren voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke instemming van ons of de betreffende rechthebbende.

• Deze website gebruiken om materiaal te uploaden of te verspreiden dat virussen of iets dergelijks bevat of iets te doen dat deze website of de daarmee samenhangende diensten stoort of aantast.

• Een link naar deze website maken vanaf een andere website, een intranet- of extranetsite zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruik van het Bentley-lettertype dient uitsluitend voor officiële mededelingen, digitale tekst, films, verpakkingen, etiketten en onderdelen die specifiek zijn voor Bentley. Gebruik hiervan zonder toestemming of licentie zal worden beschouwd als een inbreuk op onze intellectuele-eigendomsrechten en wij kunnen actie ondernemen om die rechten te beschermen.

8. BETROUWBAARHEID VAN DE WEBSITE

Hoewel wij proberen om eventuele fouten op deze website te vermijden, wordt geen garantie gegeven voor een ononderbroken en storingsvrije werking. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment de hele website of een deel daarvan op te schorten of te verwijderen zonder dat hieruit aansprakelijkheid voortvloeit.

9. AFWIJZING VAN GARANTIES

ALLE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORWAARDEN VAN WELKE AARD OOK OF ANDERE BEPALINGEN DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR DE WET OF GEMEEN RECHT MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

WIJ AANVAARDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE OF INDIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF KOSTEN (VAN WINST, VERLIES OF ANDERS), CLAIMS, UITGAVEN OF ANDERE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING, VAN WELKE AARD OOK, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN HANDELINGEN, NALATIGHEID OF ONACHTZAAMHEID VAN BENTLEY MOTORS LIMITED, HAAR WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF SAMENHANGEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, MET UITZONDERING VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL DAT IS VEROORZAAKT DOOR BEWEZEN NALATIGHEID VAN BENTLEY MOTORS LIMITED, HAAR WERKNEMERS OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS.

WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR TOEGANG TOT OF MATERIAAL OP ENIGE WEBSITE MET EEN LINK VANAF OF NAAR DEZE WEBSITE.

10. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op ieder willekeurig moment te wijzigen. De nieuwe versie wordt op de website gepubliceerd en zal vanaf het moment van publicatie onmiddellijk gelden en betrekking hebben op ieder gebruik van de website.

11. DUUR VAN DE BEPALINGEN

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden illegaal, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is of wordt volgens de wetten van een staat of land, zal deze uit de Algemene voorwaarden worden verwijderd. Dit laat de wettelijkheid, rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen volgens de wet van dat rechtsgebied en de wettelijkheid, rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van die of andere bepalingen onder de wet van dat rechtsgebied onverlet.

12. JURISDICTIE

Deze Algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en zijn onderworpen aan de wetten van Engeland. De rechtbanken van Engeland zijn bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat verband houdt met de onderhavige Algemene voorwaarden.

13. ANTICORRUPTIEVERKLARING

Wij streven ernaar omkoping en corruptie te voorkomen en ondersteunen nationale en internationale inspanningen hiertoe. Als onderneming die geregistreerd is in Engeland en Wales zijn wij primair onderworpen aan de wetten van dat land, inclusief de Bribery Act 2010 (wet inzake corruptie) die geldt voor onze binnenlandse en buitenlandse activiteiten. Wij zullen ons ook houden aan alle wetten inzake bestrijding van omkoping en corruptie in alle rechtsgebieden waarin wij opereren.

Onze werknemers en degenen die namens ons optreden, moeten zich houden aan een Gedragscode en beleidsregels die bepalend zijn voor hun gedrag. Hiertoe behoort de eis dat ons standpunt inzake omkoping en corruptie moet worden opgevolgd en uitgedragen. Zij mogen onze zakelijke contacten niet gebruiken voor eigen voordeel en moeten hun rol eerlijk en integer vervullen, met ondersteuning van ons anticorruptiebeleid. Ze mogen geen giften of andere beloningen vragen, ontvangen of verkrijgen, direct noch indirect, die bedoeld zijn om hen over te halen hun rol op ongepaste wijze te vervullen. Zij mogen ook geen steekpenningen of smeergeld namens ons aanbieden of betalen.

Om ons vaste voornemen ten aanzien van corruptiebestrijding te benadrukken, en net als andere bedrijven van de Volkswagen Group, moedigen wij onze werknemers (en onze zakenpartners) actief aan om opgemerkte of bekende gevallen van corruptie, fraude of andere mogelijk criminele activiteiten binnen Bentley Motors Limited te melden via de VW Ombudsman-procedure.

De Ombudsmannen zijn externe juristen die zijn aangewezen om de VW-organisatie te ondersteunen. Zij zijn dus onafhankelijk en onpartijdig in de behandeling van eventuele problemen die u meldt.

Ze zijn beschikbaar als vertrouwelijk contactpunt voor alle werknemers en zakenpartners die mogelijk bewijs van dergelijke criminele activiteiten met betrekking tot de Volkswagen Group of een van haar merkbedrijven, waaronder Bentley Motors Limited, willen melden.

Als u contact wilt opnemen met Dr Buchert, kunt u bellen naar +49 / (0) 6105 / 92 13 55 of een e-mail sturen naar dr-buchert@dr-buchert.de

Als u contact wilt opnemen met Mr. Rohrbach, kunt u bellen naar +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 of een e-mail sturen naar rohrbach@ra-rohrbach.de

Klik op de onderstaande link voor informatie over de VW Ombudsman-procedure en de mogelijkheid om een kwestie online te melden:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Alle rechten voorbehouden