Noteikumi Un Nosacījumi

Ienākot šajā tīmekļa vietnē, jūs piekrītat visiem tālāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepieņemat šos noteikumus un nosacījumus, lūdzu, pametiet šo tīmekļa vietni.

Read more
1. PAR MUMS

Bentley Motors Limited (turpmāk tekstā — „mēs”, „mūs”, „mums”, „mūsu”) ir Anglijā un Velsā reģistrēts uzņēmums (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 0992897). Dažas šīs vietnes sadaļas attiecas uz mūsu izplatītājiem un dīleriem, un, ciktāl informācija tiek sniegta viņu vārdā, mēs neatbildam par tās saturu. Ja vēlaties apspriest kādus jautājumus ar kādu izplatītāju vai dīleri, sazinieties ar viņu tieši.

2. ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ UN TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNĒS ATRODAMĀS INFORMĀCIJAS PAREIZĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt, lai visa informācija, kas atrodama šajā tīmekļa vietnē, vienmēr būtu aktuāla. Tomēr izstrādājumu specifikācijas, kas atrodamas šajā tīmekļa vietnē, ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. Mēs nepārtraukti uzlabojam mūsu izstrādājumus, tāpēc mūsu modeļiem, kā arī standarta vai izvēles aprīkojumam var tikt veiktas izmaiņas. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šo izstrādājumu specifikācijās, par to nebrīdinot. Lai iegūtu precīzu aktuālāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko vai jūsu izvēlēto Bentley Motors dīleri.

Mēs neatbildam ne par kādu trešo pušu tīmekļa vietņu saturu.

3. NEVEIDO LĪGUMU

Tā kā šīs tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts tikai un vienīgi vispārēji informatīviem nolūkiem, tas neveido nekādu konkrētu preču tirdzniecības piedāvājumu.

4. IZPLATĪTĀJU UN DĪLERU NEPIEDERĪBA

Izplatītāji un dīleri ir neatkarīgi uzņēmumi, kas tirgojas pastāvīgi un nav mūsu aģenti, un tādējādi nevar uzlikt mums nekādas tiešas vai netiešas saistības.

5. DEGVIELAS EKONOMIJAS DATI

Degvielas ekonomijas statistiskie dati tiek sniegti saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 93/116/EK.

6. DROŠĪBAS IETEIKUMI

Norādes uz automašīnu jaudu vai ātrumu, kas atrodamas šajā tīmekļa vietnē, nav iedrošinājums braukt bīstami vai pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Šīs tīmekļa vietnes saturs neaizstāj svarīgo drošības informāciju, kuru satur automašīnas rokasgrāmata, ko mēs iekļaujam mūsu automašīnu komplektācijā.

7. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS — AUTORTIESĪBAS UN PREČZĪMES

Visas tiesības uz saturu, kas ietverts šajā tīmekļa vietnē, tostarp autortiesības, dizainparaugu tiesības, tiesības uz datu bāzēm, patentiem, izgudrojumiem, zinātību un pirmkodiem, kā arī jebkādas citas intelektuālā īpašuma tiesības pieder mums vai arī ir piešķirtas mums pēc licences. Jūs drīkstat aplūkot šos materiālus datora ekrānā, kā arī lejupielādēt un izdrukāt tos, lai izmantotu kā informācijas avotu par mums.

Jūs apņematies neveikt tālāk minētās darbības:

• pārveidot vai noņemt jebkādas autortiesību zīmes, prečzīmes vai citas norādes uz īpašuma tiesībām;

• kopēt, lejupielādēt, pārraidīt, pārsūtīt, izplatīt vai publicēt jebkādu tekstu, ilustrācijas, tabulas, grafikus, ikonas, attēlus un to sakārtojumus, kā arī jebkādus to pamatā esošus pirmkodus un programmatūru, jebkādiem komerciāliem vai sabiedriskiem nolūkiem, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no attiecīgā autortiesību īpašnieka;

• izmantot tīmekļa vietni, lai augšupielādētu vai izplatītu materiālus, kas satur vīrusus vai ko tamlīdzīgu, vai veikt darbības, kas var traucēt vai apdraudēt šo tīmekļa vietni vai tās pakalpojumus;

• izveidot saiti uz šo tīmekļa vietni no citas tīmekļa vietnes, iekštīkla vai ārtīkla vietnes, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu.

Bentley fonta izmantošana ir atļauta tikai Bentley oficiālajā saziņā, digitālajos materiālos, filmās, iepakojumā, etiķetēs un sastāvdaļās, kas raksturīgas tikai Bentley. Neatļauta vai nelicencēta izmantošana tiks uzskatīta par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, un var tikt veikti pasākumi, lai šīs tiesības aizsargātu.

8. TĪMEKĻA VIETNES UZTICAMĪBA

Kaut arī mēs cenšamies izvairīties no jebkādu kļūdu rašanās šajā tīmekļa vietnē, mēs nevaram garantēt tās nepārtrauktu un nekļūdainu darbību. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā apturēt vai pilnībā pārtraukt jebkuras šīs tīmekļa vietnes sadaļas vai visas tīmekļa vietnes darbību, iepriekš par to nebrīdinot un nenesot nekādu atbildību.

9. ATTEIKUMS SNIEGT GARANTIJAS

JEBKĀDAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, JEBKĀDI NOSACĪJUMI VAI CITI NOTEIKUMI, KO PAREDZ VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS VAI STATŪTU TIESĪBAS, ATTIECĪBĀ UZ ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI INFORMĀCIJU, SATURU, MATERIĀLIEM VAI PRODUKTIEM, KAS ATRODAMI ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ, AR ŠO TIEK SKAIDRI IZSLĒGTI, CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

MĒS NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEUZŅEMSIMIES ATBILDĪBU NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM, TĪŠIEM VAI NETĪŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU (NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE MUMS NES PEĻŅU VAI ZAUDĒJUMUS), IZDEVUMIEM, PRASĪBĀM, IZMAKSĀM VAI CITĀM KOMPENSĀCIJAS PRASĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES VAI TAJĀ ATRODAMĀS INFORMĀCIJAS, SATURA, MATERIĀLU VAI PRODUKTU IZMANTOŠANU UN KO IZRAISĪJUSI BENTLEY MOTORS LIMITED, TĀ DARBINIEKU VAI AĢENTU RĪCĪBA VAI NOLAIDĪBA, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD IR PIERĀDĪTS, KA BENTLEY MOTORS LIMITED, TĀ DARBINIEKU VAI AĢENTU RĪCĪBA IR IZRAISĪJUSI CILVĒKU NĀVI VAI TRAUMAS.

MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR PIEKĻUVI MATERIĀLIEM, KAS ATRODAMI TĪMEKĻA VIETNĒS, UZ KURĀM NORĀDA SAITES MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒ, VAI KURĀS IR SAITES UZ MŪSU TĪMEKĻA VIETNI.

10. IZMAIŅAS

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos, iepriekš par to nebrīdinot. Jaunā versija tiks publicēta tīmekļa vietnē un stāsies spēkā, regulējot tīmekļa vietnes lietošanu, sākot no publicēšanas brīža.

11. NOTEIKUMU SPĒKĀ ESAMĪBA

Ja kādi no šiem noteikumiem un nosacījumiem ir vai kļūst nelikumīgi, nederīgi vai nepiemērojami saskaņā ar kādas valsts likumiem, tie tiks izņemti no šiem noteikumiem un nosacījumiem. Tas neietekmēs un nekaitēs nekādu citu prasību, kas noteiktas šīs jurisdikcijas tiesību aktos, likumībai, derīgumam un piemērojamībai.

12. JURISDIKCIJA

Šos noteikumus un nosacījumus regulē un skaidro tikai un vienīgi saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem. Jebkādu strīdu, kas radušies saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, izšķiršana ietilpst tikai un vienīgi Anglijas tiesu jurisdikcijā.

13. PRETKORUPCIJAS PAZIŅOJUMS

Mēs esam apņēmušies cīnīties pret kukuļošanu un korupciju un atbalstīt valstu un starptautiskos centienus to apkarošanas jomā. Kā Anglijā un Velsā reģistrēta kompānija mēs galvenokārt darbojamies saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem, tostarp saskaņā ar 2010. gada Kukuļošanas apkarošanas likumu, ko mēs ievērojam gan mūsu mītnes valstī, gan starptautiski. Mēs ievērojam arī visus atbilstīgos kukuļošanas un korupcijas apkarošanas tiesību aktus, kas ir spēkā visās jurisdikcijās, kurās mēs darbojamies.

Mūsu darbiniekus un visus, kas darbojas ar mūsu pilnvaru, saista rīcības kodekss un citas politikas, kas nosaka viņu uzvedības normas. Tās ietver prasību ievērot stingru nostāju pret kukuļošanu un korupciju. Šīs personas nedrīkst izmantot mūsu darījumu sakarus personiska labuma gūšanai, un tām jāveic savi pienākumi godprātīgi, atbalstot mūsu pretkorupcijas politiku. Tām ir aizliegts tieši vai netieši prasīt, saņemt vai iegūt jebkādas dāvanas vai atlīdzību, kuru mērķis ir pamudināt tās negodprātīgi veikt savus pienākumus. Tās arī nedrīkst piedāvāt vai dot kukuļus vai veicinošus maksājumus mūsu vārdā.

Lai vēl vairāk uzsvērtu mūsu stingro apņēmību cīnīties pret korupciju, mēs līdzīgi kā citas Volkswagen Group piederīgās kompānijas aktīvi veicinām iespējas mūsu darbiniekiem (un darījumu partneriem) ziņot par jebkādiem zināmiem vai novērotiem korupcijas, krāpniecības vai citu noziedzīgu darbību gadījumiem kompānijā Bentley Motors Limited, izmantojot VW tiesībsargu procesu.

Tiesībsargi ir ārējie juristi, kas piesaistīti, lai atbalstītu VW organizāciju, un tādējādi ir neatkarīgi un objektīvi, risinot problēmas, par kurām jūs ziņojat.

Viņi ir pieejami kā konfidenciāls kontaktpunkts visiem mūsu darbiniekiem un darījumu partneriem, kas vēlas ziņot par šādām noziedzīgām darbībām Volkswagen Group vai tās zīmolu kompānijās, tostarp Bentley Motors Limited.

Lai sazinātos ar Dr. Buchert, zvaniet pa tālruni +49 / (0) 6105 / 92 13 55 vai sūtiet e-pasta ziņojumu uz adresi dr-buchert@dr-buchert.de

Lai sazinātos ar Rohrbach kungu, zvaniet pa tālruni +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 vai sūtiet e-pasta zinojumu uz adresi rohrbach@ra-rohrbach.de

Lai iegūtu vairāk informācijas par VW tiesībsargu procesu un iespējām ziņot par problēmām tiešsaistē, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk redzamās saites.

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Visas tiesības paturētas