Všeobecné Podmínky

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit níže uvedenými všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, opusťte tuto webovou stránku.

Read more
1. O NÁS

Společnost Bentley Motors Limited („my“) je registrovaná v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 0992897). Části této webové stránky souvisejí s našimi distributory a prodejci a v tom rozsahu, kdy jsou informace poskytovány jejich jménem, neneseme odpovědnost za jejich obsah. Při jednání s distributory či prodejci se obracejte přímo na ně.

2. PŘESNOST INFORMACÍ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE A WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Snažíme se, aby veškeré informace na této webové stránce byly aktuální. Technické parametry výrobku uvedené na této webové stránce však slouží pouze pro informační účely. S tím, jak průběžně vylepšujeme své výrobky, může dojít ke změnám našich modelů nebo standardního nebo volitelného vybavení. Vyhrazujeme si právo měnit tyto technické parametry kdykoli bez předběžného upozornění. Přesné aktuální informace získáte od nejbližšího nebo preferovaného prodejce Bentley Motors.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran.

3. SMLUVNÍ NEZÁVAZNOST

Jelikož je obsah této webové stránky určen výhradně pro všeobecné informační účely, nemá za cíl vytvářet nabídku k prodeji žádných konkrétních výrobků.

4. NEPROPOJENOST DISTRIBUTORŮ A PRODEJCŮ

Distributoři a prodejci jsou nezávislé osoby, které podnikají dle svého rozhodnutí, nejsou našimi zástupci a nemohou nás zavazovat žádnými výslovnými či implikovanými kroky.

5. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ PALIVA

Statistika spotřeby paliva je uvedena v souladu se směrnicí Evropské unie 93/116/ES.

6. BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Jakékoli odkazy na výkonnost nebo rychlost našich vozidel uvedené na této webové stránce nepředstavují žádnou výzvu k nebezpečné jízdě nebo k porušování dopravních předpisů. Tato webová stránka neslouží jako náhrada důležitých bezpečnostních údajů, které jsou uvedeny v příručce k vozidlu, kterou poskytujeme s našimi vozy.

7. PRÁVA NA OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ – AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškerá práva k obsahu této webové stránky včetně autorských práv, práv k vzorům, práv k databázím, patentů, vynálezů, know-how, zdrojových kódů a jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví vlastníme my nebo jsou nám poskytnuta na základě oprávnění. Můžete tyto materiály zobrazovat na obrazovce počítače a stahovat a tisknout si tyto materiály a využívat je pak jako zdroje informací.

Zavazujete se, že nebudete:

• měnit nebo odstraňovat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách či jiných vlastnických právech;

• kopírovat, stahovat, předávat, zveřejňovat, distribuovat či publikovat žádný text, ilustraci, graf, znázornění, ikonu, logotyp, snímek a ani jejich uskupení, a žádný související zdrojový kód a software pro komerční ani veřejné účely bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu příslušného vlastníka autorských práv;

• používat tuto webovou stránku k nahrávání nebo šíření materiálu, který obsahuje viry apod., nebo činit cokoli, co by mohlo narušit nebo ohrozit tuto webovou stránku nebo její služby;

• zřizovat odkaz na tuto webovou stránku z jakékoli jiné webové stránky, intranetu nebo extranetu bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Používání písma Bentley je vyhrazeno výlučně pro oficiální sdělení společnosti Bentley, její digitální, filmové materiály, obaly, značky a díly Bentley. Jakékoli neoprávněné použití nebo použití bez poskytnuté licence bude považováno za narušení našich práv duševního vlastnictví a budou učiněny kroky k ochraně těchto práv.

8. SPOLEHLIVOST WEBOVÉ STRÁNKY

Třebaže se snažíme předcházet chybám na této webové stránce, nelze zaručit její nepřerušovaný a bezchybný provoz a používání. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo stáhnout celou webovou stránku nebo jakoukoli její část, a to kdykoli bez předchozího oznámení a bez jakékoli odpovědnosti.

9. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, NEJRŮZNĚJŠÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ V SOUVISLOSTI S TOUTO WEBOVOU STRÁNKOU NEBO S INFORMACEMI, OBSAHEM, MATERIÁLY NEBO VÝROBKY UVEDENÝMI NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU VÝSLOVNĚ VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKONY POVOLUJÍ.

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ OKOLNOSTI ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY NA ZTRÁTY ČI ŠKODY (AŤ UŽ SOUVISEJÍCÍ SE ZISKEM ČI ZTRÁTOU AJ.), ZA NÁROKY, VÝDAJE ČI JINÉ POŽADAVKY NA JAKOUKOLI KOMPENZACI, AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ ČINY, OPOMENUTÍMI ČI NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJICH ZAMĚSTNANCŮ ČI ZÁSTUPCŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO VÝROBKŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO S NÍ SOUVISEJÍ, A TO VYJMA UDÁLOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO OSOBNÍM ZRANĚNÍM ZPŮSOBENÉM PROKÁZANOU NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI BENTLEY MOTORS LIMITED, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ.

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM DOSTUPNÝM POMOCÍ ODKAZŮ Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NA NI, NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ZA OBSAH TAKOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK.

10. ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo měnit tyto všeobecné podmínky kdykoli bez předběžného upozornění. Nové znění bude zveřejněno na webové stránce a nabude účinnosti a bude rozhodující pro veškeré používání webové stránky bezprostředně po zveřejnění.

11. PŘETRVÁVAJÍCÍ PODMÍNKY

Pokud je některé ustanovení těchto všeobecných podmínek nezákonné, neplatné či jinak nevymahatelné ve smyslu zákonů libovolného státu či země, bude z těchto všeobecných podmínek odstraněno. Zákonnost, platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných ustanovení ve smyslu zákona dané jurisdikce a zákonnost, platnost a vymahatelnost toho či jiných ustanovení ve smyslu dané jurisdikce nesmí být dotčena či omezena.

12. JURISDIKCE

Tyto všeobecné podmínky se výhradně řídí a jsou vytvořeny v souladu se zákony Anglie. Soudy Anglie mají výlučnou příslušnost k řešení jakýchkoli sporů souvisejících s těmito všeobecnými podmínkami.

13. PROHLÁŠENÍ PROTI KORUPCI

Zavazujeme se předcházet úplatkářství a korupci a podporujeme národní i mezinárodní snahy směřující k jejich potlačování. Jako společnost registrovaná v Anglii a Walesu se primárně řídíme zákony této země včetně zákona o úplatkářství z roku 2010, který platí pro naše podnikání na území tohoto státu i v mezinárodním rozsahu. Podporujeme také veškeré zákony o potírání úplatkářství a korupce ve všech jurisdikcích, v nichž působíme.

Naši zaměstnanci a osoby jednající s naším oprávněním jsou vázáni etickým kodexem a zásadami, které řídí jejich chování. Mezi to patří i požadavek dodržovat a podporovat naše stanovisko proti úplatkářství a korupci. Nesmějí používat naše obchodní spojení pro svůj vlastní užitek a musejí plnit své úkoly čestně a poctivě na podporu našich zásad boje proti úplatkářství. Nesmějí vyhledávat, dostávat nebo přijímat ať už přímo či nepřímo žádné dary ani jiné druhy odměny, které by je měly přimět k nesprávnému plnění svých úkolů. Stejně tak nesmějí nabízet ani poskytovat úplatky a obdobné platby naším jménem.

Abychom dále zdůraznili náš důrazný postoj proti korupci a společně s dalšími společnostmi skupiny Volkswagen Group, aktivně podporujeme možnosti našich zaměstnanců (i našich obchodních partnerů) hlásit jakékoli zjištěné nebo známé případy korupce, podvodu či jiných potenciálně trestných činů v rámci společnosti Bentley Motors Limited prostřednictvím procesu VW Ombudsman.

Ombudsmani jsou právníci, kteří jsou externě napojeni na podporu organizace VW, jsou tedy nezávislí a nestranní při posuzování stížností, které můžete nahlásit.

Jsou k dispozici jako důvěrné kontaktní osoby pro všechny zaměstnance a obchodní partnery, kteří si přejí ohlásit možné důkazy o těchto trestných činech v souvislosti se skupinou Volkswagen Group nebo s jakoukoli společností její značky, a to včetně společnosti Bentley Motors Limited.

Kontakt: Dr. Buchert, telefon +49 / (0) 6105 / 92 13 55 nebo e-mail na dr-buchert@dr-buchert.de

Kontakt: p. Rohrbach, telefon +49 / (0) 69 / 65 30 03 56 nebo e-mail na rohrbach@ra-rohrbach.de

Další informace o procesu VW Ombudsman a o dalších možnostech ohlašování skutečností on-line najdete na následujícím odkazu:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

© 2018 Bentley Motors Limited. Všechna práva vyhrazena